Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
244/BC-THPT PKB 30/08/2023 Báo cáo, Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng năm học 2022-2023
08/BC-THPT PK 11/01/2023 Báo cáo, Báo cáo kết quả quản lý, sử dụng tài sản công năm 2022
05/BC-THPT PK 10/01/2023 Báo cáo, Báo cáo Sơ kết học kỳ I, năm học 2022-2023
01/BC-THPT PK 03/01/2023 Báo cáo, Báo cáo thống kê định kỳ công tác văn thư lưu trữ theo Thông tư 03/2018/TT-BNV
321/BC-THPT PK 31/12/2022 Báo cáo, Báo cáo tiết kiệm chống lãng phí năm 2022
314/BC-THPT PK 26/12/2022 Báo cáo, Báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập cá nhân năm 2022
316/BC-THPT PK 21/12/2022 Báo cáo, Báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022